Elisabeth Catsvliet

straatnaambordje

Elisabeth Cats (1618  - 1673) was ambachtsvrouwe van Carnisse. Ze was de dochter van de dichter Jacob Cats. Hij was naast dichter ook een belangrijke overheidsdienaar. Hij was onder meer raadpensionaris (hoogste ambtenaar) van Holland en West-Friesland. 'Vader' Cats liet in Den Haag het huis Sorghvliet bouwen, dat tegenwoordig bekend staat als het Catshuis. Elisabeth erfde dit huis.
In 1660 werd Jacob Cats begraven vanuit het Huys van Culemborgh, de woning van Elisabeth Cats aan de Vijverberg in Den Haag.

Elisabeth Cats was gehuwd met Cornelis Musch, die het ambacht Carnisse in 1643 kocht van Frederik Hendrik van den Boetzelaer. Musch was onder meer griffier (= secretaris)  van de Staten-Generaal.

Na de dood van Musch in 1650 hertrouwde ze in 1652 met Diederik Pauw.

Elisabeth Cats overlijdt in 1673. Ze wordt als ambachtsvrouwe opgevolgd door haar dochter  Elisabeth Maria Musch. Over een andere dochter van Elisabeth,  Maria Elisabeth en haar familie schreef Jacob van Lennep in 1850 de roman ‘Elizabeth Musch’.

Elisabeth Cats was de grootmoeder van Jacoba Pompe, naar wie in Barendrecht ook een straat is vernoemd.

In wat voor een gezin groeide Elisabeth Cats op?

Elisabeth Cats werd op 5 oktober 1618 geboren. Van de zeven kinderen in het gezin Cats werden er maar twee volwassen. Elisabeth was de tweede dochter met die naam. De eerste was gestorven.

Het gezin woonde in Middelburg. In Grijpskerke bezat het een buitenhuis, De Munnikenhof. Vader Jacob Cats was advocaat. Hij was betrokken bij processen tussen Zeeuwse kapers en het Admiraliteitscollege van Middelburg over het verdelen van de buit. Na het ingaan van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) liep dat werk terug.

Jacob Cats ging zich met zijn broer Cornelis toeleggen op het inpolderen van land in Zeeuws-Vlaanderen. Het zat hem niet mee, want na het einde van het Twaalfjarig Bestand werd verdere inpoldering onmogelijk. Gelukkig kreeg Cats in 1621 een baan aangeboden als pensionaris in Middelburg. Het was het begin van een glansrijke carrière. Van 1623 tot 1636 was Cats pensionaris in Dordrecht. Van 1629 tot 1631 was hij waarnemend raadpensionaris van de Staten van Holland en West-Friesland. Van 1639 tot 1651 was hij raadpensionaris, de voornaamste  ambtenaar.

Zou Jacob Cats zich veel met de opvoeding van dochter Elisabeth beziggehouden hebben? We weten het niet. In ieder geval had hij wel zijn gedachten over de opvoeding van kinderen. Dat blijkt uit één van zijn talrijke gedichtjes:

Een kint niet wel geteelt
Of qualick opgevoed,
Brengt niet als enckel leet,
Oock aan het naeste bloet

Betekenis van het gedichtje:

Een kint niet wel geteelt (=goed grootgebracht),
Of qualick (= slecht) opgevoed,
Brengt niet als enckel leet (= verdriet),
Oock aan het naeste bloet (= de eigen familie)

Cornelis Musch, de corrupte ambachtsheer

Cornelis Musch (1592 of 1593 - 1650) was de zoon van Jan Jacobsz. Musch, een invloedrijke burger van de stad Rotterdam.
Cornelis stond op goede voet met Prins Maurits. Hij steunde Maurits en kreeg daarvoor hoge functies. Later stond hij aan de kant van stadhouder Willem II in diens strijd tegen de Staten van Holland.
Cornelis Musch was onder meer heer van Waalsdorp, Nieuwveen en Carnisse.
Verder was hij secretaris van Rotterdam en griffier (secretaris) van de Staten-Generaal. In 1635 leidde hij onderhandelingen over vrede met Spanje.

Musch was van 1643 tot 1650 ambachtsheer van Carnisse en één van de invloedrijkste Hollanders van zijn tijd. Hij was betrokken bij het starten van de bedijking van de Zuidpolder. Toch is er in Barendrecht geen straat naar hem genoemd. Dat is begrijpelijk, want het was één van de meest corrupte ambtenaren die ons land heeft gekend. In de tijd van Musch was het gewoon dat er voor de dienst van een ambtenaar werd betaald, maar Musch ging wel heel ver…

Over Cornelis Musch werd gezegd dat hij bekwaam en handig was, maar ook ‘heftig, valsch en trots’. Een ‘onbetrouwbare schurk aan ’s prinsen rechterhand’, is hij ook wel genoemd. Musch was niet alleen corrupt maar ook gierig, waardoor hij bij zijn dood twee miljoen gulden naliet.

Als griffier van de Staten-Generaal was hij een machtig man. Die positie gebruikte hij om Prins Willem II te steunen en om er zelf beter van te worden. Musch paste besluiten van de Staten-Generaal aan, kopieerde stukken en beïnvloedde met zijn kennis van de dossiers de leden van de Staten-Generaal.

Veel papieren van de Staten-Generaal lagen gewoon bij Musch thuis, zodat hij alle gelegenheid had er zijn voordeel mee te doen. Zo is niet meer duidelijk wat de Staten-Generaal op 5 juni 1650 heeft besloten over een conflict tussen Prins Willem II en de stad Amsterdam. Musch heeft zo grondig met de stukken geknoeid, dat de oorspronkelijke tekst van de resolutie niet meer is terug te vinden.

Wie een belangrijke baan wilde krijgen, klopte bij Musch aan voor bemiddeling. Zo gaat het verhaal dat een vrouw bij Musch thuis kwam, om een baan te vragen voor haar echtgenoot. Musch vroeg haar wat er in zijn kamer ontbrak. De vrouw keek goed om zich heen en vertrok. Enkele dagen later was ze terug met de kussens en kleden die nog in de kamer van griffier Musch ontbraken. De baan ging trouwens naar een ander. Wat zou daarvoor betaald zijn?

Prins Willem II stierf in 1650 plotseling aan de pokken. Musch moest het voortaan zonder zijn grote beschermheer doen. Er zou een onderzoek komen naar het werk van griffier Musch.

Kort voor de start van het onderzoek stierf Cornelis Musch. Het is niet duidelijk hoe hij is overleden. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd, om een straf voor zijn corrupte praktijken te ontlopen.

Van het huwelijk tussen Elisabeth Cats en Cornelis Musch wordt gezegd dat het niet gelukkig geweest is. Cornelis was 25 jaar ouder dan Elisabeth en had het bovendien erg druk. Ze vulden elkaar wel mooi aan: Cornelis Musch had geld en Elisabeth Cats had behalve geld dankzij haar vader goede relaties in Den Haag.

Door de dood van Cornelis Musch werd Elisabeth Cats ambachtsvrouwe van Carnisse. Bovendien bleef het kapitaal van Cornelis Musch in de familie, omdat het niet tot een rechtszaak was gekomen.

Luisteren: Cornelis Musch, de corrupte ambachtsheer

In het radioprogramma Middag aan de Maas van RTV Rijnmond, uitgezonden op 30 maart 2016, vertelt Arco van der Lee over Cornelis Musch.

Uitzending Radio Rijnmond 30 maart 2016

Hoe reageerde dichter Joost van den Vondel op de dood van Cornelis Musch?

Dichter Joost van den Vondel reageerde op de dood van de corrupte griffier Cornelis Musch met het hekeldicht ‘Grafschrift, op een Musch’.

Hier leit de Hofmusch nu en rot,
Zij broeide slangen in haar pot;
Lijcesters en Duc d'Alb's gebroed:
Zij scheet de vrijheid op de hoed,
De schoonste Steden op het hoofd,
Zij schon en at al 't lekker ooft;
Zij pikten, zonder schrik of schroom,
De schoonste kerssen op den boom;
Zij vroeg na kluit-boog, klap, noch knip;
Zij kon den Moolek op een stip;
Zij vloog de Meester van de hand,
En speelde met de macht van 't Land;
Zij bersten aan een Spinnekop,
Dewijl zij dronk, en sprak; Dit sop
Bekomt mij zeker niet te wel;
De rest geeft Aarssen en Kapel.

Wat weten we van het tweede huwelijk van Elisabeth?

Twee jaar nadat Cornelis Musch overleden was, hertrouwde Elisabeth Cats in 1652 met huisvriend Diederik Pauw.

Pauw was een in 1618 geboren weduwnaar. Hij woonde net als Elisabeth op de Kneuterdijk in Den Haag. Hij was heer van Rijnenburg, Ter Horst en Teylingerbosch.

Over het huwelijk werd in Den Haag blijkbaar schande gesproken, maar we weten niet precies waarom. Zeker is dat Elisabeth een slechte reputatie had. “De zedelijkheid der vrouwe van Carnisse was laag bij den grond; haar tweede huwelijk en de wijze waarop dominee Stermont het inzegende gaf aanleiding tot veel opspraak”, werd beweerd.

Wat zou dominee Stermont gezegd hebben?  Het moet te maken hebben gehad met het losbandige leven dat veel gegoede burgers van Den Haag in deze tijd leidden. Het kwam in die kringen zelfs tot verkrachting, moord en vooral overspel.  In deze voorname Haagse kringen verkeerden Elisabeth Cats en haar dochter Elisabeth Maria Musch.

Van de rijkdom van de familie hebben we informatie uit 1674, een jaar na de dood van Elisabeth Cats.  In Den Haag werd voor het betalen van belasting genoteerd wat het vermogen was van de inwoners. Diederik Pauw, op dat moment ambachtsheer van Carnisse, had een vermogen van 120.000 gulden. Zijn zonen uit zijn eerste huwelijk bezaten samen 240.000 gulden. De erfgenamen van Elisabeth Cats hadden een vermogen van 496.000 gulden. Die erfgenamen waren haar dochters Maria Elisabeth, Elisabeth Maria en Anna Catharina. De familie Pauw was de rijkste familie van Den Haag. Elisabeth Cats is dus tot haar dood rijk gebleven.

Het huwelijk van Elisabeth Maria met landverrader Buat

Het huwelijk van deze dochter van Elisabeth Cats was voor de negentiende eeuwse schrijver Jacob van Lennep aanleiding voor een boek: ‘Elizabeth Musch’.
Dochter Elisabeth Maria kwam uit een bijzondere familie. Opa was de dichter en politicus Jacob Cats. Vader was de beruchte Cornelis Musch.

Elisabeth Maria trouwde in 1664  met Henry Fleury de Culan, heer van Buat. Deze Franse edelman was officier van de ruiterij in dienst van de Staten-Generaal. Buat had gevochten onder de prinsen Maurits, Frederik Hendrik en Willem II. Hij maakte deel uit van de hofhouding van de jonge Prins Willem III.

Met goedkeuring van raadpensionaris Johan de Witt voerde Buat een briefwisseling met het Britse hof. Dat was niet vreemd, want de moeder van Willem III (en weduwe van Willem II) was een Engelse prinses.
Het was de tijd van de Tweede Engelse Oorlog, die de Nederlanden en Engeland van 1665 tot 1667 uitvochten. Buat hoopte dat met Engelse steun Prins Willem III aan de macht zou kunnen komen. Hij voerde daarom in het geheim nog een tweede briefwisseling met het Engelse hof. In die brieven beschreef hij de toestand in het land. Hij briefde ook militaire geheimen door.

De brieven van Buat werden ontdekt. Hij werd wegens landverraad ter dood veroordeeld. Buat werd in oktober 1666 terechtgesteld.

Elisabeth Maria moet niet worden verward met haar zus Maria Elisabeth, die ambachtsvrouwe van Carnisse werd. Elisabeth Maria week uit naar Parijs.

Zie ook de aflevering Elisabeth Cats, Vrouwe van Carnisse van de Teleac-serie Verre Verwanten.

bron

P.C. Molhuysen, P.J. Blok en F.K.H. Kossmann (red.): ‘Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek’, zesde deel, Leiden, 1924, kolommen 279, 298;
P.C. Molhuysen en F.K.H. Kossmann (red.): ‘Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek’, negende deel, Leiden, 1933, kolom 763;
P.C. Molhuysen, P.J. Blok: ‘Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek’, eerste deel, Leiden, z.j. (ca. 1911), kolom 1651-1653;
Arie Verhoeven: ‘Dit boek past in ieders straatje’, Barendrecht 2005, p. 18;
A.M. Overwater: ‘Straatnamen in Molenvliet’, in Contactblad 8e jaargang nr. 29, p. 10, Barendrecht 1986;
www.verreverwanten.nl, een internetsite van Teleac;
H.J. Jansen: ‘Elisabeth Musch/Jacob van Lennep’ op www.hjjansen.info/musch.htm;
Drs. S. Groenveld; ‘De Prins voor Amsterdam’, Bussum 1967, p. 59, 73;
H.E. van Gelder: ‘Haagsche Cohieren II (1674)’, in Die Haghe Jaarboek 1914/15, ’s-Gravenhage 1915, p. 15, 16, 17, 50;
Prof.dr. L.J. Rogier: ‘Eenheid en scheiding’, Utrecht 1952, p. 138.

Andere refenrenties:

nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Musch
resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/MuschElisabeth
goudeneeuwremake.com/250-rijksten/
www.scholieren.com/boekverslag/52068
anemaa.home.xs4all.nl/ges/personen/cornelis_musch.htm
www.geni.com/people/Cornelis-Musch-heer-van-Waelsdorp/6000000013761219935